Over ons

BUDGETINZICHT (BIZ) REGIO ANTWERPEN is een samenwerkingsverband tussen CAW Antwerpen, de OCMW’s uit de regio, verenigingen waar armen het woord nemen, SAAMO Antwerpen en KDG.

Samen werken we aan preventie en nazorg inzake schuldenlast, evenals kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening. Deze samenwerking komt tot uiting via verschillende tools, methodieken, instrumenten, vormingen, studie- en netwerkdagen.

BIZ regio Antwerpen

Missie


De missie van BudgetInZicht regio Antwerpen is om een sterk kennis- en actienetwerk te zijn in de Antwerpse regio dat schuldenlast voorkomt en duurzaam verhelpt.

Sterk wil voor ons zeggen dat we gekend zijn door professionals binnen en buiten de financiële hulpverlening en dat we door hen herkend en erkend worden als “kwaliteitsmateriaal”. We zijn een netwerk, bestaande uit vele organisaties met elk hun eigenheid, die samenwerken om het doel te bereiken, snel zijn in contact leggen met elkaar en waarbinnen elke partner zich medeverantwoordelijk voelt voor het bereiken van onze doelen. Het netwerk is regionaal georganiseerd, maar ook actief op lokaal en Vlaams niveau.

We specificeren dit netwerk als een kennis- en actienetwerk omdat we ervan overtuigd zijn dat, om kwalitatief werk te leveren, kennis (theorie, onderzoek, beleid, …) en expertise (ervaring) enorm belangrijk zijn, en dat die moet gedeeld worden met elke sociaal werker en “vertaald” waar nodig.

We streven naar het duurzaam voorkomen en verhelpen van schuldenlast. Dit is de kern van onze opdracht en omvat de pijlers waaraan we dagelijks werken: preventie, hervalpreventie en kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening. We kunnen enkel kwalitatief werken als we zowel naar de hulpverlening zelf kijken als naar de in- en de uitstroom ervan. Voor ons is dit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zien deze opdracht zowel klein als groots, op individueel en maatschappelijk niveau, binnen de organisaties van het netwerk en erbuiten. We belichten de schuldhulpverlening (en onszelf) kritisch, we leggen de nadruk op innovatie in onze aanpak en leggen signalen op tafel bij hen die voor verandering kunnen zorgen.

Op de planning

In het meerjarenplan 2021-2025 schuift BudgetInZicht regio Antwerpen deze doelstellingen naar voor:

SD 1: Het nemen van preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldenlast te voorkomen.

  • BIZ detecteert kwetsbare groepen binnen de financiële hulpverlening en ontwikkelt een manier om deze zo preventief mogelijk te bereiken.
  • BIZ doorbreekt het taboe rond financiële problemen.
  • BIZ verruimt de financiële geletterdheid van mensen met financiële problemen en/of een (verleden in) schuldenproblematiek.

SD 2: Het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

  • BIZ detecteert doelgroepen/situaties waar de klassieke schuldhulpverlening weinig soelaas dreigt te brengen en ontwikkelt methodieken om ook voor hen een aanbod te doen dat aansluit bij de hulpvraag/hulpnood
  • BIZ breidt haar samenwerkingsverband uit om sterker te staan in kwalitatieve schuldhulpverlening. Dit kan tijdelijk of structureel zijn.
  • BIZ breidt expertise-thema’s uit. Na bewindvoering en CSR focussen we ook op invordering. Rond elk van onze expertise-thema’s is er dialoog opgezet om tot samenwerking en/of afstemming te komen. Met als doel dat mensen in financiële problemen zo snel mogelijk geholpen worden en vooruit kunnen.
  • BIZ vergroot de expertise van schuldhulpverleners en varieert in vormen van expertise-uitwisseling om verschillende vormen van leren mogelijk te maken.
  • BIZ breidt ondersteuning uit naar organisaties ‘buiten’ de schuldhulpverlening.
  • BIZ fungeert als centraal kennispunt met betrekking tot budget- en schuldhulpverlening.
BIZ regio Antwerpen Actie