Collectieve SchuldenRegeling

Collectieve SchuldenRegeling (CSR) is bestemd voor mensen die niet in staat zijn om hun schulden over een redelijke termijn terug te betalen. Het is een gerechtelijke procedure waarin een afbetalingsplan wordt opgemaakt dat in principe maximaal zeven jaar duurt.

BIZ regio Antwerpen csr

Wat en hoe?

Dialoog

Bij een CSR zijn uiteenlopende actoren betrokken. Hoe meer mensen betrokken in een dossier, hoe groter de kans dat we op drempels stoten. Om die reden trekken we met BIZ resoluut de kaart van dialoog.

Minstens om de twee jaar organiseren we een dialoogmoment met sociaal werkers, advocaat-schuldbemiddelaars en (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. We gaan steeds plenair in op enkele thema’s die alle actoren aanbelangen, met extra aandacht voor het perspectief van de schuldeiser en de debiteur. De kern van onze dialoogmomenten zijn echter de gesprekstafels waarin elk vanuit het eigen perspectief zijn licht laat werpen op concrete vragen.

Een terugkoppeling vanuit de laatste editie (16/11/21) vind je hier terug.

Casusbespreking

Twee maal per jaar gaan we concreter aan de slag via casusbesprekingen. Hierin buigen advocaat-schuldbemiddelaars en sociaal werkers zich over concrete (anonieme) casussen. Elkaars expertise wordt meegenomen in het verdere verloop van het dossier. Wanneer de eerstvolgende casusbespreking plaatsvindt, vind je in onze agenda.

Principeverklaring

Dialoog tussen verschillende actoren centraal

De basis van dialoog is een engagement vanuit de verschillende actoren om in gesprek te gaan. We hebben dit engagement neergeschreven in een principeverklaring die een leidraad kan vormen voor ieders praktijk.

Draaiboek CSR

Als hulpverlener aan de slag

Zoek je als hulpverlener een handvat om in een CSR aan de slag te gaan? Dit draaiboek helpt je op weg.

Brochure CSR

Uitleg voor jouw cliënt

Deze brochure legt de volledige procedure CSR stap voor stap uit op maat van cliënten.