We organiseren casusbesprekingen omdat we de dialoog tussen advocaat-schuldbemiddelaars en sociaal werkers levend houden. We vinden het belangrijk om blijvend in communicatie met elkaar te staan over wat goed en minder goed loopt, hoe de procedure moet en kan aangepakt worden, waar we elkaar kunnen versterken en manieren waarop we dat willen doen.

Op 26 april 2018, 17 mei 2018 en 28 juni 2018 gingen de eerste casusbesprekingen over de collectieve schuldenregeling door.

Naast concrete casussen/dossiers, is er ook ingegaan op enkele algemene thema’s:

 • Positieve en negatieve ervaringen rond de combinatie van CSR door advocaat-schuldbemiddelaar en budgetbeheer door OCMW (dit is niet in alle OCMW’s een optie).

 • Moeilijkheden met betrekking tot lage leefgelden. Soms komt dit omdat er gewoon geen inkomen is, soms komt dit omdat er te lage leefgelden zijn afgesproken om het menswaardig bestaan te garanderen. Het is niet evident om steeds alle kanten van het verhaal te zien.

 • Sommige advocaat-schuldbemiddelaars zijn heel moeilijk te bereiken (zowel voor schuldenaar als voor maatschappelijk werker). Hoe gaan we hiermee om?

 • Soms moeten machtigingen gevraagd worden. Het is niet steeds duidelijk wat de ‘regels’ omtrent die machtigingen zijn (voor welke bedragen zou dit moeten bvb) én deze procedure zorgt soms voor vertraging (wat problematisch kan zijn, bvb bij huurcontracten en huurwaarborgen). Hoe gaan we hier mee om?

 • Voor advocaat-schuldbemiddelaars is het niet duidelijk voor welke zaken ze schuldenaar kunnen doorverwijzen naar een OCMW of andere dienst. Vooral omtrent budgetbegeleiding en begeleiding in zoeken naar werk, zou dit welkom zijn. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien het aanbod verschilt per OCMW en regio.

 • Advocaat-schuldbemiddelaars moeten niet instaan voor het betalen van de vaste kosten, maar in functie van stabiliteit voor de schuldenaar wordt dit wel vaak gedaan. Dit kan dus verschillen van schuldbemiddelaar tot schuldbemiddelaar.

 • Soms worden er moeilijkheden ondervonden door vrijwillige procedures (zoals CSR en budgetbeheer) op te leggen vanuit de strafrechtbank.

 • Bij problemen met uitbetalen inkomen, wordt dit soms zeer laattijdig ontdekt, zowel door schuldbemiddelaar als door schuldenaar. Hoe gaan we hier mee om?

 • Is CSR de geschikte procedure bij schulden die niet kunnen kwijtgescholden worden?

 • CSR in combinatie met bewindvoering is een grote kost voor mensen met een beperkt inkomen, toch is dit soms de beste optie. Schuldbemiddelaars bevinden zich echter niet in de positie om deze regeling aan te vragen.

 • De kostprijs van CSR. Er is wettelijk betaald dat de erelonen prioritair betaald moeten worden. Alle forfaitaire bedragen voor brieven, opmaak plan, … staan vast. Gemiddeld genomen moet je 1200 à 1600 euro rekenen voor de opstart van een CSR en daarna 700 à 1000 euro per jaar.

Op de thema’s zijn geen eenduidige antwoorden te geven, heel veel is afhankelijk van het specifieke dossier en de specifieke situatie. Wel kunnen we toch volgende adviezen meegeven vanuit de casusbesprekingen:

 • Bij onduidelijkheden, altijd de schuldbemiddelaar contacteren en indien nodig een gesprek met drie (schuldbemiddelaar – maatschappelijk werker – schuldenaar) plannen.

 • Bij aanhoudende moeilijkheden of geen bereidheid tot gesprek, altijd de arbeidsrechtbank inlichten hierover. Zij gaan daar zeker mee aan de slag.

 • Schuldenaren die nood hebben aan begeleiding, kunnen altijd doorverwezen worden naar OCMW/CAW en daar hun vraag stellen. Helaas kan er niet verzekerd worden dat de gevraagde begeleiding ook geboden wordt door het betrokken OCMW/CAW, het aanbod verschilt van gemeente tot gemeente.

En enkele vrijblijvende weetjes:

 • enkele OCMW’s hebben groepswerkingen/cursussen rond budget.

 • Begeleiding in zoeken naar werk wordt geboden door OCMW (soms), door VDAB (inclusief), door WaW (Make it Work), …

 • OCMW’s kunnen voor CSR rekeningen van Belfius gebruiken waar schuldenaar zicht in heeft, deze transparantie kunnen advocaat-schuldbemiddelaars op dit moment nog niet bieden.

Al deze thema’s, vragen en casussen werden op zeer constructieve wijze besproken door de aanwezigen. Zowel advocaat-schuldbemiddelaars als (schuld)hulpverleners zijn zeer enthousiast over de open dialoog die werd gevoerd. Het initiatief zal dan ook verder gezet worden.

Aanwezige advocaat-schuldbemiddelaars in voorjaar 2018: Mr Pycke, Mr Aerts, Mr Van Ooteghem, Mr Van Gelder, Mr Buyckx, Mr Schwagten, Mr Thielman, Mr Verwsijvel, Mr Manquoi.

Aanwezige organisaties in voorjaar 2018: Justitiehuis, CAW Antwerpen, OCMW Ranst, OCMW Antwerpen, OCMW Mortsel, OCMW Borsbeek, OCMW Wuustwezel, OCMW Brasschaat, OCMW Malle, OCMW Essen, OCMW Lint, OCMW Zoersel,

« Vorig | Volgend »