CORONA: Huren en uithuiszetting (26/3/20) – update 29/4/20

Huren

Coronahuurvragen Vlaams Huurdersplatform

Krijg je vragen van kwetsbare huurders, ga dan zeker eens kijken op het Vlaams Huurdersplatform waar verschillende coronahuurvragen en antwoorden terug te vinden zijn, onder meer:

  • Ik heb door de coronacrisis minder inkomsten. Moet ik de huur blijven betalen?
  • Ik heb recht op de energiesteunmaatregelen maar die kosten zitten in mijn huurprijs
  • Ik ben sociale huurder en durf niet naar de mij aangeboden sociale huurwoning gaan kijken. Wat zijn de gevolgen?
  • Mijn opzeg loopt en één van de komende maanden moet ik de huurwoning verlaten
  • Ik kan niet meer naar mijn kot, moet ik de huur blijven betalen?

Hulpverleners die nog met vragen zitten, kunnen altijd contact opnemen met de huurdersbond. De huurdersbonden blijven via mail en telefonisch bereikbaar.

Klik hier voor meer informatie over de huurdersbonden.

Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht

Meer informatie over de impact van de coronamaatregelen op de normale werking van de private en sociale huurmarkt kunnen worden teruggevonden op de website van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

 

Huurprijsvermindering? (29/4/20)

Sociale huurders

Sociale huurders van wie het inkomen 20 % daalt, kunnen zelf een huurprijsherziening vragen. Het volstaat dat de huurder een bewijsstuk kan voorleggen dat zijn inkomen de laatste maand met 20 procent is gedaald. De huurder moet aan de verhuurder een attest van de RVA, zijn uitbetalingsinstelling of zijn werkgever overhandigen waaruit de inkomstenterugval blijkt, samen met de nodige bewijsstukken waarmee de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder kan dan nagaan of het huidige inkomen 20 procent lager ligt dan het referentie-inkomen.

De lagere huurprijs geldt dan voor minstens drie maanden. Want op zijn vroegst na drie maanden kan de verhuurder aan de huurder vragen het bewijs te leveren dat hij nog steeds 20 procent minder verdient. Met hoeveel de huurprijs daalt, hangt af van geval tot geval.

Private huurders

Voor alle private huurders is het vooral afhankelijk van de goede wil van de verhuurder om een korting of gedeeltelijke kwijtschelding van de huur te krijgen.

Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Een sociale huurder die bij een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt, kan een betalingsregeling afspreken met het SVK. Hij kan samen met het SVK uitstel van betaling van de maandelijkse huurprijs of een tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs overeenkomen. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat, zal de huurder nadien afbetalen in maandelijkse schijven.

Indien het SVK door de tijdelijke vermindering aan huurinkomsten zelf moeilijkheden ondervindt om de huurprijs te betalen aan de eigenaar-hoofdverhuurder, kan het voor een tijdelijk overbruggingskrediet een beroep doen op een renteloze lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht (29/4/20)

Meer informatie over de impact van de coronamaatregelen op de normale werking van de private en sociale huurmarkt kunnen worden teruggevonden op de website van het Agentschap Wonen Vlaanderen

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een interfederaal overzicht van maatregelen die tijdens de coronacrisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, onder andere over het thema wonen.

Ga via de website of download hier de laatste versie van het overzicht (5/5/20)

Uithuiszetting huurders

Verbod op uithuiszettingen

De Vlaamse Regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de gelding van de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Tijdens de beperkende maatregelen kunnen er dus geen uithuiszettingen worden uitgevoerd. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020. Het gaat zowel om sociale woningen als om woningen op de private huurmarkt.

Als een burgemeester zou beslissen dat een uithuiszetting in het kader van een onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, moet hij onmiddellijk een alternatief voorzien.

De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving, zo nodig met het gebruik van geweld. Als er cliënten toch zouden worden geconfronteerd met een uithuiszetting raden wij aan om contact op te nemen met de politie.

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen sneller van kracht

Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen.

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt. Het OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.

Aanvankelijk was voorzien dat enkel huurachterstallen die ontstaan zijn na 1 juni 2020 in aanmerking kwamen voor een begeleidingsovereenkomst. Om ook betalingsachterstallen ingevolge de coronamaatregelen voor de maanden april en mei 2020 te kunnen vatten in een begeleidingsovereenkomst besliste de Vlaamse Regering om deze begrenzing te verschuiven naar 1 april 2020. Vanaf 1 juni 2020 kunnen de tegemoetkomingen door het Fonds worden toegekend.

Voor meer informatie:

https://www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wonen

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/minder-uithuiszettingen?query=uithuiszettinge

Recent nieuws